Ochrana dat

 

Rychlý pohled na ochranu osobních údajů

 

Níže uvedené informace poskytují rychlý přehled toho, co se při návštěvě našich internetových stránek děje s vašimi osobními údaji. Osobní údaje zahrnují veškeré údaje, pomocí nichž vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace o předmětu ochrany osobních údajů najdete v našem níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Kdo odpovídá za ochranu údajů na těchto stránkách?

 

Subjektem odpovídajícím za zpracování osobních údajů („Správce“) na této stránce je:

 

Melitta ČR s.r.o., IČ: 256 01 211, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16
Telefon: +420 222 581 713

Fax: +420 222 581 716
E-mail: 
info@melitta.cz

 

Jak shromažďujeme vaše osobní údaje?

 

Na jedné straně shromažďujeme údaje, které nám vy poskytujete. Může se jednat o údaje, které zadáváte při objednání infomačního zpravodaje, pokud provedete registraci výrobku nebo využíváte naše služby – v takových případech shromažďujeme údaje, která nám poskytnete.

 

Další údaje automaticky shromažďuje náš IT systém, když navštívíte naši internetovou stránku. Jedná se zejména o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile na naši stránku vstoupíte.

 

Analýza vašich údajů

 

Když navštívíte naši internetovou stránku, lze vaše chování při prohlížení stránek statisticky vyhodnocovat. Děje se tak především pomocí souborů cookie a tzv. analytických nástrojů. Analýza vašeho internetového chování je anonymní, a chování tak k vám nelze dosledovat. Vůči této analýze můžete vznést námitku nebo jí předejít tím, že některé nástroje nebudete používat. Podrobné informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Moduly a analytické nástroje třetích stran“.

 

K čemu vaše údaje využíváme?

 

K shromažďování některých údajů dochází za účelem zajištění bezproblémového chodu internetových stránek.

 

Pomocí jiných údajů můžeme statisticky analyzovat vaše uživatelské chování na internetu (např. prostřednictvím tzv. souborů cookie). Tyto analýzy jsou anonymní a nelze je dosledovat k vám. S touto analýzou můžete nesouhlasit. Podrobné informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů v části „Moduly a analytické nástroje třetích stran“.

 

Naše společnost provádí/neprovádí automatické rozhodování a/ani profilování.

 

Jaká máte práva v souvislostmi se svými údaji?

 

Máte právo kdykoli bezplatně obdržet informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, o přístup k těmto osobním údajům, jakož i o původu, příjemci a účelu takových osobních údajů. Máte právo požadovat opravu, omezení zpracování nebo výmaz těchto údajů. S případnými dotazy ve věci osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v oznámení o ochraně osobních údajů. Máte rovněž právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Jsou vaše údaje předávány v zašifrované podobě?

 

Ano. Tato internetová stránka používá šifrování. Jeho cílem je zabránit neoprávněným osobám v přístupu k vašim údajům.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Melitta ČR s.r.o., IČ: 256 01 211, se sídlem Praha 5, Plzeňská 3217/16
Telefon: +420 222 581 713

Fax: +420 222 581 716
E-mail: 
info@melitta.cz

 


I.            
Obecné a povinné informace

 

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrným způsobem a v souladu se závaznými předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

Při vašem použití této internetové stránky dochází k shromažďování různých osobních údajů. Osobní údaje jsou informace, pomocí nichž vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se toto děje.

 

Dovolujeme si upozornit, že předávání údajů přes internet (např. e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

 

 

Právo vznést námitku vůči shromažďování údajů ve zvláštních případech a vůči přímému marketingu (článek 21 GDPR)

 

Jestliže zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; toto platí rovněž pro profilování na základě těchto ustanovení. Právní základ tohoto zpracování se nachází v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Pokud podáte námitku, budeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat pouze v případě, že prokážeme závažný důvod pro jejich zpracování, který převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo bude-li zpracování sloužit k uplatnění, výkonu nebo ochraně právních nároků.

 

Budou-li vaše osobní údaje využívány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli podat námitku proti použití osobních údajů, které se vás týkají, pro účely této reklamy; totéž platí také pro profilování, je-li spojeno s tímto přímým marketingem. Podáte-li námitku, vaše osobní údaje již nebudou pro účely přímého marketingu využívány.

 

 

Odpovědný subjekt

 

Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů na této stránce naleznete v oznámení o ochraně osobních údajů. Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

 

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

 

Řada postupů v rámci zpracování údajů je možná pouze s vaším souhlasem. Váš výslovný souhlas získáváme předem. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí zaslat neformální e-mailovou zprávu na adresu info@melitta.cz. Oprávněnost postupů, které byly v rámci zpracování údajů prováděny do odvolání souhlasu, zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

 

Zákonný pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Nejsme ze zákona povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a toto jmenování jsme neprovedli. Namísto toho v naší společnosti působní Informační manažer pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny v oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu

 

Návštěvníci naší internetové stránky jsou informováni, že v případě porušování ochrany osobních údajů mají právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Odpovědným dozorovým úřadem pro otázky ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Právo na přenositelnost údajů

 

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány vám nebo jiné odpovědné osobě v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Požádáte-li o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, proběhne toto pouze tehdy, bude-li to technicky proveditelné.

 

Šifrování SSL nebo TLS

 

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a na ochranu předávání důvěrného obsahu, jako jsou např. žádosti, které nám, coby provozovateli stránky, zasíláte, šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že řádek adresy se v internetovém prohlížeči změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v liště adresy v prohlížeči.

 

Při aktivaci SSL nebo TLS šifrování nemohou být údaje, které předáváte, přečteny třetími stranami.

 

Informování, omezení zpracování, výmaz

 

Máte právo být bezplatně informováni o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, o přístup k těmto osobním údajům, jakož i o původu a příjemcích, o účelu zpracování údajů a v příslušných případech také právo na to, aby tyto údaje byly kdykoli opraveny, zablokovány nebo vymazány v souladu s příslušnými právními předpisy. S případnými dotazy ve věci osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Námitka proti reklamním sdělením

 

Tímto podáváme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v našem oznámení o ochraně osobních údajů pro účely zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé těchto stránek si výslovně vyhrazují právo soudního postupu v případě nevyžádaných reklamních informací, jako jsou např. spamové e-maily.

 

Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli provést změnu této úpravy ochrany osobních údajů v souladu s požadavky právních předpisů.

 


 

II.           Shromažďování údajů na našich stránkách

 

Soubory cookie

 

Některé internetové stránky používají tzv. „cookies“. Soubory cookie váš počítač nijak nepoškozují a neobsahují žádné viry. Cookies slouží ke zvýšení uživatelské vstřícnosti, efektivity a bezpečnosti našich stránek. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se uchovávají ve vašem počítači a které ukládá váš internetový prohlížeč.

 

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o použití souborů cookie informováni, a můžete povolovat cookies v jednotlivých případech, stanovit výjimku přijímání cookies pro jednotlivé účely nebo obecně a zapnout automatické smazání cookies při zavření internetového prohlížeče. Při vypnutí cookies může být funkčnost této internetové stránky omezena.

 

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „session cookies“. Po skončení vaší návštěvy těchto stránek se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookies zůstávají ve vašem zařízení uloženy, dokud je nesmažete. Tyto soubory nám umožňují poznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě na naší stránce.

 

Soubory cookies, které jsou nezbytné pro realizace procesu elektronické komunikace nebo k umožnění určitých vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem technicky bezchybného a optimálního poskytování jeho služeb. Pokud se soubory cookie (např. cookies pro analýzu vašeho chování při procházení internetu) ukládají, budou tyto soubory v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů řešeny samostatně.

 

Naše společnost provádí/neprovádí automatické rozhodování a/ani profilování.

 

Serverové log soubory

 

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. serverových log souborech, která nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou jimi:

 

 - typ a verze prohlížeče,

 - používaný operační systém,

 - URL odkazující stránky (referrer),

 - hostitelský název přistupujícího počítače,

 - čas žádosti serveru,

 - IP adresa.

 

Tyto údaje se neslučují s jiným zdroji údajů. Vyhrazujeme si právo údaje následně zkoumat v případě zjištění jakýchkoli důkazů nezákonného použití. Tyto údaje se shromažďují na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel internetové stránky má oprávněný zájem na technicky bezchybné a optimální prezentaci internetové stránky – za tímto účelem musí být serverový log soubor zaznamenáván.

 

Kontaktní formulář

 

Pokud prostřednictvím kontaktního formuláře nebo telefonicky vznesete dotazy, uložíme vaše údaje včetně kontaktních údajů, které jste poskytli, za účelem zpracování dotazu a pro případ následných otázek. Tyto údaje bez vašeho souhlasu dále nepředáme, s výjimkami uvedenými v tomto dokumentu.

 

Údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře budou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí nám zaslat neformální e-mail. Oprávněnost postupů, které byly v rámci zpracování údajů prováděny do odvolání souhlasu, zůstává odvoláním souhlasu nedotčena.

 

Údaje, které poskytnete v kontaktním formuláři, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud již nebude platný účel uložení těchto údajů (např. po zpracování vašeho požadavku). Tímto nejsou dotčena zákonná ustanovení – zejména pak povinná doba uchovávání údajů.

 

Zpracování údajů (údaje o zákaznících a smluvní údaje)

 

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu, v němž je toto nezbytné pro odůvodnění, rozvoj nebo úpravu právního vztahu (evidenční údaje). Toto se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, podle něhož je zpracování údajů povoleno pro účely plnění smlouvy nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Informace o užívání našich internetových stránek (údaje o využití) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k zpřístupnění služby uživateli nebo k vystavování faktur z naší strany.

 

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu, nejpozději však po uplynutí doby povinného uchování údajů.

 

 

III.          Moduly a analytické nástroje třetích stran

 

Google Analytics

 

Tato internetové stránka používá prvky analýzy webových stránek Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

 

Google Analytics využívá soubory cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho použití internetové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem použití této internetové stránky se obvykle předávají serveru Google v USA a zde se ukládají.

 

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, můžete nalézt v zásadách ochrany soukromí společnosti Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 

Zásuvný modul prohlížeče

 

Použití souborů cookie můžete odmítnout volbou příslušného nastavení ve svém prohlížeči, upozorňujeme však, že v tomto případě nemusíte mít možnost využívat všechny funkce této stránky. Můžete také zakázat, aby společnost Google shromažďovala údaje, které generují soubory cookie a které se týkají vašeho použití internetové stránky (včetně vaší IP adresy), stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Námitka proti shromažďování údajů

 

Kliknutím na následující odkaz můžete nástrojům Google Analytics zabránit ve shromažďování vašich údajů. Nastaví se soubor opt-out cookie, který brání shromažďování vašich údajů při další návštěvě této stránky: Zákaz Google Analytics

 


 

Demografická charakteristika v Google Analytics

 

Tato internetová stránka využívá funkci „demografických charakteristik“ v rámci Google Analytics. Ta umožňuje vytváření sestav obsahujících informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránky. Tyto údaje pocházejí z reklamy společnosti Google založené na zájmech uživatele a z údajů o návštěvnících od třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli zakázat ze svého z možností nastavení reklam ve svém účtu Google nebo můžete zcela zrušit shromažďování vašich informací nástroji Google Analytics, a to způsobem uvedeným v části „Zrušení shromažďování údajů“.

 

Smluvně zajištěné zpracování údajů

 

Se společností Google máme v rámci koncernu Melitta uzavřenu smlouvu o zajištění zpracování údajů a úplném provedení přísných požadavků příslušných dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů při použití nástrojů Google Analytics.

 

Anonymizace IP

 

Na této stránce používáme prvek „Aktivace anonymizace IP“. To znamená, že Google zkrátí vaši IP adresu v rámci členského státu Evropské unie nebo v jiné zemi, která je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA předána celá IP adresa a zkrácena bude až tam. Společnost Google použije tyto informace jménem provozovatele těchto internetových stránek k vyhodnocení vašeho použití těchto stránek, k vypracování zpráv o aktivitě na stránkách a k tomu, aby provozovateli stránek poskytovala další služby související s používáním internetových stránek a internetu. IP adresa, kterou váš prohlížeč předává v rámci služby Google Analytics, není propojována s ostatními daty v rámci společnosti Google.

 

Právní základ

 

Soubory cookie se v rámci nástrojů Google Analytics ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů s cílem optimalizovat své stránky i reklamu.

 

Mapy Google

 

Tyto internetové stránky používají prostřednictvím rozhraní API mapovou službu Mapy Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Pro použití funkčních prvků Map Google je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle předávají na server Google v USA, kde se ukládají. Na toto předání údajů nemá provozovatel této stránky žádný vliv.

 

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich on-line služeb a k snadnějšímu nalezení míst, která na této internetových stránkách označujeme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


O nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

 

YouTube

 

Tato stránka používá zásuvné moduly ze stránky YoutTube společnosti Google. Tuto internetovou stránku provozuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte jednu z našich stránek vybavených zásuvným modulem YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Server YouTube bude informován o tom, jakou z našich stránek jste navštívili.

 

Jste-li přihlášeni ke svému účtu na YouTube, umožňujete YouTube, aby vaše chování při procházení internetu přímo spojila s vaším osobním profilem. Tomuto můžete zabránit tak, že se odhlásíte od svého účtu na YouTube.

 

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich on-line nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Pro další informace o nakládání s údaji uživatelů prosím nahlédněte do zásad ochrany soukromí YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en  

 

 

IV.         Poskytovatel hostingu

 

Využíváme hostingové služby společností it.x informationssysteme gmbh, Smart E-Business Integration, Line-Eid-Str. 1, D-78467 Konstanz, SysEleven GmbH, Ohlauer Str. 43, 10999 Berlin a PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln.

 

S těmito poskytovateli hostingu byla uzavřena smlouva o zpracování údajů. Ta by měla zajistit, aby byly vaše údaje zpracovávány v souladu se stávající právní úpravou ochrany osobních údajů a abychom si zachovali kontrolu nad údaji uloženými na serverech poskytovatele hostingových služeb.

 

Využití těchto služeb je v zájmu stabilního poskytování našich služeb. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Verze: duben 2018