Právní informace

 

Právní upozornění


Autorské právo

® = Registrovaná značka společnosti ze skupiny Melitta. Naše stránky jsou chráněny podle autorského práva. Využití ke komerčním nebo politickým účelům jako celek, zčásti nebo i ve změněné formě zásadně vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Melitta Zentralgesellschaft mbH & Co. KG. Povolen je tisk, kopírování nebo stahování souborů výhradně k soukromému využití.

Značky, názvy, loga

Všechny názvy produktů uvedené na našich internetových stránkách jsou značkami koncernu Melitta, lhostejno jsou-li zvýrazněny a opatřeny symbolem ® či nikoli.


Ručení a odpovědnost

Informační obsah našich internetových stránek je vytvářen s největší pečlivostí. Současně se koncern Melitta snaží o to, aby byly informace na internetových stránkách aktuální. Přes pečlivé vytváření internetových stránek nelze převzít žádnou odpovědnost za správnost a úplnost uveřejněných údajů. Používání obsahů zveřejněných na těchto internetových stránkách se děje pouze na vlastní nebezpečí uživatele. Změny jsou kdykoli vyhrazeny.


Internetové odkazy (linky)

Odkazy na internetové stránky třetích stran, nacházející se na našich internetových stránkách, žádným způsobem nepodléhají vlivu koncernu Melitta. Koncern není odpovědný za jejich obsah, pokud není stanoveno jinak. Existující odkazy na internetové stránky třetích stran nepředstavují žádné doporučení jejich obsahů ze strany koncernu Melitta, není-li na tuto skutečnost zvlášť upozorněno. Za cizí obsahy, které jsou dostupné prostřednictvím takových odkazů, není koncern Melitta odpovědný.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

V případě, že dojde mezi společností Melitta ČR a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
 
Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

1) V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. A predávajúci na žiadosť spotrebiteľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z., a to subjektu ARS, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname ARS, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

2) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

3) ARS môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.